ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

I. Základné ustanovenia

1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR“) je spoločnosť VANER, s.r.o., IČO 53 312 996 so sídlom Sovietskej Armády 356/6, 966 01 Hliník nad Hronom. (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:

  • Adresa: VANER, s.r.o., Sovietskej Armády 356/6, 966 01 Hliník nad Hronom
  • Email: info@van2.eu
  • Telefón: +421 915 273 597

3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo  identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo pomocou jedného alebo viacerých špecifických faktorov, fyziologických, genetických, mentálnych, ekonomických, kultúrnych alebo spoločenských.

4. Prevádzkovateľ nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

 

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

 

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

  • Plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • Oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu (pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

2. Účelom spracovania osobných údajov je:

  • Vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt). Poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkom pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutých osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju plniť zo strany
   prevádzkovateľa.

 

IV. Doba uchovávania údajov

1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:

  • Po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
  • Po dobu, kým je odvolaný súhlas os spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

  • Podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy
  • Zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti
   s prevádzkovaním e-shopu
  • Zaisťujúce marketingové služby

2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej zeme (mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích zemiach sú poskytovatelia cloudových služieb.

 

VI. Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v GDPR máte:

  • Právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
  • Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR,
  • Právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
  • Právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR,
  • Právo na prenesiteľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR,
  • Právo odvolať súhlas so pracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.

 

Pre využitie práva na prístup ku svojim osobným údajom alebo  vymazanie osobných údajov, prosím kliknite na tlačidlo nižšie.

PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM

 

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia
k zabezpečeniu osobných údajov.

2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe.

3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len im poverené osoby.

 

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu akceptujete.

3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytli.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01. novembra 2020.